Позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга штампања и дистрибуције часописа Друштва.

На основу Одлуке Председника Друштва Србије за борбу против рака ,из Београда, ул. Пастерова бр.14 , бр.55од 28.02.2020.године којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга штампања и дистрибуције часописа по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде.

Предмет јавне набавке је набавка услуга штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа, 116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК-спречити, открити, лечити“.

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуга штампања- (ознака 79810000).

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/1, 14/15, 68/15) .

У поступку јавне набавке мале вредности испуњеност услова из чл.75. став 1.тачка 1-4 ЗЈН понуђач доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услова из чл.75. став 1.тачка 1.-4. Закона о јавним набавкама.

Сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78. ЗЈН који се примењује од 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити преузимањем исте са Портала Управе за јавне набавке.

Понуде се примају у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

Наручилац задржава право да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује   да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходних три године за предмет набавке (негативна референца) у складу са чланом 82.ЗЈН и конкурсном документацијом.

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама – најнижа понуђена цена. У случају да у предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као најнижом ценом , наручилац ће уговор доделити понуђачу системом жреба.

Понуде доставити наручиоцу Друштву Србије за борбу против рака, из Београда, ул.Пастерова бр.14 са напоменом «ПОНУДА за услуге штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК-спречити, открити, лечити“ – НЕ ОТВАРАТИ» до 10.03.2020.године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).

Поступак јавног отварања обавиће се 10.03.2020.године у 15.15. часова у просторијама Друштва Србије за борбу против рака ,из Београда, ул.Пастерова бр.14.Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.

Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање. Понуде доставити на српском језику. Цене у понуди понуђачи су дужни да искажу искључиво у динарима.

Одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда у року до 10 дана од дана отварања понуда .

Све остале информације о јавној набавци могу се добити код наручиоца на тел.: 011-2067-151, лице за контакт: Ђина Тодоровић

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

Проф.др.Даница Грујичић