Помоћ здравственим радницима,установама и организацијама

 

У циљу побољшавања едукације здравствених радника и обезбеђивања бољих услова за лечење онколошких пацијената, Друштво издаје део средстава за следеће намене:

-Помоћ здравственим радницима за стручно усавршавање у онколошким школама као и за учешће на стручним скуповима у земљи и иностранству.
-Помоћ за објављивање стручних књига, едукативних публикација и друге литературе из области превенције и онкологије;
-Помоћ за спровођење пројеката из области превенције и онкологије;
-Помоћ онколошким установама;
-Помоћ хуманитарним невладиним организацијама за спровођење активности везаних за онкологију;
-Помоћ за организовање стручних скупова.

Заинтересовани стручњаци, организације или установе подносе писмену молбу Друштву. Одлуку о додели средстава доноси Главни одбор Друштва на основу правилника о додели средстава за учешће на конгресима или другим сличним састанцима.

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНГРЕСИМА И ДРУГИМ СЛИЧНИМ САСТАНЦИМА

Друштво Србије за борбу против рака додељује средства за учешће на конгресима, стручним састанцима и симпозијумима, као и за штампање монографија и уџбеника лекарима и то под следећим условима:

1. Лекари који траже средства за учешће на Конгресу уз писмени захтев, подносе и доказ да је рад примљен за саопштавање или постер излагање, потврду о висини тражене котизације, потврду установе где ради (да му је одобрен одлазак на конгрес са наведеним радом). Наведена документација се подноси Друштву и то главном одбору Друштва, са одређеним предлогом и то у вредности до износа прве котизације за наведени конгрес. Уколико су средства за котизацију одобрена, подносилац захтева је обавезан да у року од месец дана по завршетку конгреса поднесе Друштву писмени извештај о своме учешћу на конгресу. Средства за котизацију се могу одобрити само једном од аутора рада пријављеног за конкурс и подносилац захтева има право за подношење захтева само једном годишње.   Уколико подносилац молбе има плаћену котизацију, може тражити да му се уместо ње, а у висини котизације, дају средства за путне трошкове или дневнице.   При додели средстава за котизацију, уколико има више захтева него што има средстава успоставља се приоритетна листа тако да приоритет имају предавачи по позиву, затим предавачи који имају усмено излагање и на крају учесници који имају само постере.

2. Захтев за суфинансирање монографија, уџбеника и књига аутор подноси Друштву. Уз писмени захтев потребно је приложити одобрену рецензију факултета, Универзитета или Академије наука, рукопис и изјаву издавача да се монографија, књига или уџбеник налази у издавачком плану и спецификација трошкова издавања. Потребно је у захтеву навести и друге могуће спонзоре или изворе средстава.
Захтеви из тачака 1. и 2. односе се на радове, монографије, књиге или уџбенике у којима се више од 50% материјала односи на малигне болести. Друштво писмено обавештава подносиоца захтева. По завршеном штампању монографија или уџбеника аутор је дужан да један примерак достави Друштву, а у самој књизи мора бити назначено да је Друштво спонзор књиге.