У поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда за набавкууслуга штампања и дистрибуције часописа, председник ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА донео је Одлуку о додели уговора

На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС бр.124/12, 14/15,68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр.77 од 18.03.2020.године у поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда за набавкууслуга штампања и дистрибуције часописа,ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

којом уговор за набавку услуга штампањаи дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК-спречити, открити, лечити“, у поступку јавне набавке мале вредности додељује понуђачу   „Pressia doo,Емила Золе 30А, Београд.

              О б р а з л о ж е њ е

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за 1. јавну набавку услуга штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК-спречити, открити, лечити“, у поступку јавне набавке мале вредности.

Предмет 1. јавне набавке је набавка услуга штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК-спречити, открити, лечити“.

Предмет јавне набавке је набавка услуга штампања и дистрибуције предвиђена на конту 5354.

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуга штампања- (ознака 79810000).

Вредност јавне набавке у предметном поступку како наручилац процењује и очекује је око 526.680,00 динара без пдв за период од 17.03.2020.до 31.12.2020.године.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 10.03.2020. године са почетком у 15.15 сати у просторијама Друштва Србије за борбу против рака, Београд, ул.Пастерова бр.14.

Поступак отварања понуда спровела је Комисија у следећем саставу:

  1. Мр сц мед Ана Јовићевић, председник
  2. Ђина Тодоровић, заменик члана
  3. Љубодраг Бојовић, дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке

Наручилац је у складу са чл.55 став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) у предметном поступку јавне набавке на Порталу Управе за јавне набавке објавио Позив за подношењепонуда и Конкурсну документацију дана 02.03.2020.године.

Комисија наручиоца је у поступку отварања понуда констатовала да су наручиоцу

благовремено достављене понуде следећих понуђача:

 

Број под којим је понуда Назив или шифра понуђача Датум пријема Време пријема понуде
64 Комазец“ ДОО Инђија ул. Краља Петра Iбб 10.03.2020.г. 8,30 часова
65 Grafoprodukt d.o.o.

ул.Десанке Максимовић бр.52 Нови Сад

10.03.2020.г. 11,20 часова
66 Pressia doo,

Емила Золе 30А, 11032 Београд

10.03.2020.г. 11,45 часова

Комисија наручиоца је у поступку отварања понуда утврсила да неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било.

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) :

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : „Комазец“ ДОО, ул. Краља Петра Iбб, Инђија

ПОНУЂЕНА ЦЕНА :_668.000,00 без пдв, са пдв_801.600,00 динара

РОК ИСПОРУКЕ:15 дана

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:.45 од дана пријема фактуре

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 123 дана

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :Grafoprodukt d.o.o.

ул.Десанке Максимовић бр.52Нови Сад

ПОНУЂЕНА ЦЕНА :_1.363.000,00 без пдв, са пдв 1.635.600,00_динара

РОК ИСПОРУКЕ:14 дана

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:.45 од дана пријема фактуре

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 120 дана

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Pressia doo,Емила Золе 30А, 11032 Београд

ПОНУЂЕНА ЦЕНА :_619.800,00 без пдв, са пдв_743.760,00 динара

РОК ИСПОРУКЕ:10 дана

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:.45 од дана пријема фактуре

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 120 дана

Ценећи достављенепонуде,Комисија је установила да су достављене понуде понуђача у предметној јавној набавци благовремене . Након прегледа ,разматрања и испитивања достављених понуда, Комисија наручиоца је оценила понуду понуђача „Комазец“ ДОО Инђија ул. Краља Петра Iбб, понуду понуђача

„Grafoprodukt“ d.o.o. и понуду понуђача„Pressia“ doo,Емила Золе 30А, Београд

као неприхватљиве јер исте превазилазе процењену вредност јавне набавке.

Ценећи достављене понуде и испитујући понуђене цене вршећи упоредивост истих са тржишним Комисија наручиоца је узела у оцењивање понуде понуђача „Комазец“ ДОО Инђија ул. Краља Петра I бб, понуда понуђача Grafoprodukt d.o.o. и понуда понуђача Pressia doo,Емила Золе 30А, 11032 Београд, по основу члана 107.став 4 Закона о јавним набавкама.

Критеријум за избор најприхватљивије понуде је НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 

У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму,Председник Друштва Србије за борбу против рака је донеоОдлуку о додели уговора којом уговор за услуге штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК-спречити, открити, лечити“додељује понуђачу „Pressia doo,Емила Золе 30А, Београд.

На основу изнетог, а на предлог Комисије Председник Друштва Србије за борбу против рака је донео одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве исте на порталу Управе за јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу.

Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Комисији за заштиту права.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

Проф.др Даница Грујичић

Доставити:

-Понуђачима

-архиви