НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

фебруар 2020.

На основу члана 39.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15,68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15,41/19), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

запоступак јавне набавке мале вредности

услуга штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК-спречити, открити, лечити“.

ЈН бр.1/2020

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
5. УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА – ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А
11. МОДЕЛ УГОВОРА
12. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација

 1. 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 2. 2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 3. 3.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив и адреса наручиоца
„Друштво Србије за борбу против рака”

Пастерова бр.14 , 11 000 Београд

Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке услуга штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК-спречити, открити, лечити“.
Контакт Секретар

Лице за контакт: Ђина Тодоровић

Електронска адреса: milos.kukulj@ncrc.ac.rs

Телефон: 011-2016-151

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација


Опис предмета јавне набавке, назив и

ознака из општег речника набавке

Услуга штампања -ознака из Општег речника набавке 79810000

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 • Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.
 • Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
 • Понуду доставити на адресуДруштва Србије за борбу против рака, ул.Пастерова бр. 14, са назнаком:
 • Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 10.03.2020.год. до 12.00 часова.
 • Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
 • Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, такода се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да севидно не оштете листови или печат.
 • Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
 • Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити и потписати сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити и потписати обрасце из конкурсне документације(у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу).
 • Уколико је неопходно да понуђачисправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
  • Отварање понуда ће се обавити 10.03.2020.год. у 15.15 часова, у просторијама наручиоца. Приликом доласка за присуствовање поступку јавног отварања понуда, представник Понуђача треба да се јави секретару Друштва како би био обавештен у којој просторији ће бити одржан поступак отварања понуда.
 • У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача, који пре почетка поступка јавног отварања понуда доставе овлашћење (пуномоћје) за учествовање у поступку отварању понуда. Пуномоћје мора имати број, датум издавања и мора бити потписано од стране овлашћеног лица Понуђача.
 • Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда, потписују Записник о јавном отварању понуда у коме се евидентира и њихово присуство.
 • Предметна јавна набавка није обликована у партије.
 • Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
 • У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
 • У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
 • Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Друштво Србије за борбу против рака ” из Београда, ул. Пастерова бр. 14,са назнаком:
 • Понуђач може да поднесе само једну понуду.
 • Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.У супротном, такве понуде ће бити одбијене.
 • Уколикопонуђачподноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
 • Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
 • Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
 • Понуду може поднети група понуђача.
 • Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
  • НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Рок плаћања је 45 дана од дана пријема сваке појединачне фактуре. Авансно плаћање није дозвољено.
  • РОК ИСПОРУКЕ (максимално 15 дана): Испоручилац се обавезује да на захтев Наручиоца испоручи уговорена добра која су предмет штампања у време које је дефинисано и захтевано у конкурсној документацији.
  • ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Сукцесивно по захтеву Наручиоца

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

,,Понудаза поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАКспречитиоткритилечити“.

ЈН бр.1/2020

НЕ ОТВАРАТИ”

3.3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

3.4. ПАРТИЈЕ

3.5. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

3.6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

„Измена понудеза поступак јавне набавке мале вредности

– услуга штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАКспречитиоткритилечити“, ЈН бр. 1/2020“

или „Допуна понудеза поступак јавне набавке мале вредности

– услуга штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАКспречитиоткритилечити“ЈН бр. 1/2020“

или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности

– услуга штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАКспречитиоткритилечити“,ЈН бр. 1/2020“

3.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

3.8. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

3.9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

1)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

3.10.ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

 • РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.
 • Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
 • Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
 • Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонудикоје је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.
 • Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивостиподатака добијених у понуди.
 • Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.
 • Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима, по јединици мере и укупно.
 • Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.
 • Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове.
 • Цена је фиксна и не може се мењати.
 • Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
 • Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима за поступак јавне набавке мале вредности – услуге штампања, ЈН бр.01/2020“.Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор у писаном облику објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници
 • Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
 • Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште milos.kukulj@ncrc.ac.rs или факсом 011-2067-151.
 • Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
 • Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
 • Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
 • Упоређиваће се укупна цена без ПДВ-а, а то је износ наведен у обрасцу структуре цене .Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да изјављаује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
  • Уколико две или више понуда буду имале исту најниже понуђену цену, наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу системом жреба (извлачењемиз кутије затворене коверте са именом понуђача исписаном на листу папира који се налази у наведеној коверти).
 • Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.
 • Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
 • Понуђач је дужан да у понуди доставиуредно потписану и печатирану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
 • Са меницом је изабрани понуђач дужан да достави:

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

3.11. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

3.12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

3.13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

3.15ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

3.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

3.17. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

3.18. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

3.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА

 1. копију картона депонованих потписа,
 2. доказ о регистрацији менице и
  1. менично овлашћење, које мора бити потписано, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 , 5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 – др. закон, 31/11).
 • Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:
 • Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
 • Уколико понуђач не достави ову меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.Са меницом је изабрани понуђач дужан да достави:
  • Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу уредно потписану и печатирану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора.

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

 1. копију картона депонованих потписа,
 2. доказ о регистрацији менице и
 3. менично овлашћење, које мора бити потписано, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 , 5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 – др. закон, 31/11).
 • Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да извршилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
 • Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 148.- 159.ЗЈН-а.
 • Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
 • Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
 • Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.
 • Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63 став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отклонио.
 • После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на порталу Управе за јавне набавке.
 • О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
  • Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број , сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или назив конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
 • Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

3.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом наe-mailОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.„>milos.kukulj@ncrc.ac.rs.rs факсом (на број 011-2067-151) или препорученом пошиљком са повратницом.

3.21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација

 1. 4.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр.______ од _________ за поступак јавне набавке мале вредности

услуга штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАКспречитиоткритилечити“, ЈН бр. 1/2020“

Табела 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име понуђача:
Адреса седишта понуђача:
Име особе за контакт:
е-маил:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача(ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в) уколико се на тај начин подноси понуда)

Табела 2.

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

1) Пословно име подизвођача:
Адреса седишта:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

1) Пословно име учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:       

 

Напомена:– Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

 • Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1.„ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
 • Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују понуђач и подизвођач.
Укупна понуђена цена

(износ наведен у обрасцу структуре цене

………………………………………… динара без пдв

Износ пдв: …………………………………..

…………………………………динара са пдв

Рок и начин плаћања :
Важност понуде ___________ дана од дана отварања понуда
Рок испоруке одштампаних добара ______________________
Место испоруке У складу са захтевом наручиоца дефинисаним конкурсном документацијом

Датум                                                 Понуђач

_____________________________                          ________________________________

Датум                                             Подизвођач

____________________________                           ________________________________

Напомена:

– Образац понуде је потребно попунити.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати образац понуде.

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација

 1. 5.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:

Редни

број

Услови:

Докази:

1)

– да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

 • Испуњеност услова од тачке 1) до 4) понуђач доказује ИЗЈАВОМ.
 • Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача(образац бр. 2).
 • Уколико понуду подноси група понуђача изјаву на обрасцу бр. 2 треба копирати у довољном броју примерака и попунити, потписати за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
 • Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач треба да попуни, потпише изјавуна обрасцу бр. 2, а образац бр. 2атреба од стране и понуђача и подизвођача да будепопуњен, потписан (уколико је више подизвођача, образац 6б треба копирати у довољном броју примерака и попунити, потписати за сваког подизвођача).Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца (обавезни услови за учешће)
  • Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понудимора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца (обавезни услови за учешће)
 • Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 • Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 4).

2)

– да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3)

– да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда

4)

– да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Упутство за доказивање обавезних и додатних услова:

ГРУПА ПОНУЂАЧА

ПОДИЗВОЂАЧИ

ПРОМЕНЕ

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ:

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач __________________________________ из _________________________,

ул.__________________________________, са матичним бројем__________________,

испуњава све услове утврђене овом конкурсном документацијом за ЈН бр. 1/2020и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

Датум                                                                                     Потпис понуђача

_____________________________                             _______________________________

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ________________________________________ из ____________________,

ул._______________________________, са матичним бројем_______________________,

испуњавауслове утврђене овом конкурсном документацијом за ЈН бр.01/2020 и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Место и датум:                                                                        Потпис понуђача:

___________________                                                          _________________________

Место и датум:                                                                       Потпис подизвођача:

_____________________                                                                            ____________________________

Напомена:Овај образац (2а) се попуњава само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација

 1. 6.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за услуге штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК-спречити, открити, лечити“.

  1. тираж часописа 5 000 комада по броју часописа (укупно 20 000)
  2. формат А -4
  3. обим 32 стране + корице(укупно 34 стране)
  4. хартија 90 гр.кунздрук
  5. корице 135.гр.кунздрук 5/4
  6. штампа 4/4
  7. повез кламован
  8. цео часопис у колору
  9. припрема текста ос стране наручиоца
  10. дистрибуција :

–          чланови Друштва

–          школе/основне И средње/

–          онколошке подружнице(14)

–          онколошки диспанзери

–          центри за одвикавање од пушења

–          домови здравља

–          клинички центар-клинике

–          донатори,новинари И шеф.посл.кл.

–          народна библиотека Србије и Општ.Друштво за борбу против рака у Сомбору

–          друштву Србије за борбу против рака

Наопомена:понуђачи имају могућност да добију узорак часописа за претходни број.

Сваки часопис мора бити упакован у провидну заштитну фолију.                                                                                                            

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација

 1. 7.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

рб Назив услуге Бр.ком

(по часопису)

Укупан број часописа Бр.страна(по ком) Цена по комаду без пдв Укупно без пдв
1. услуге штампања и дистрибуције 115. (мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК- спречити, открити, лечити“. 000 20 000 32+2 корице
Износ Пдв-а
Укупно са Пдв-ом

 

Рок испоруке …………………………………………………………………………………

Рок и начин плаћања ………………………………………………………………………

Важност понуде: ……………………………………………………………………………

Напомена:

-Изабрани понудјач је дужан да у року од три дана од дана обавештења приступи потписивању уговора у противном наручилац задржава право да реализује достављену меницу за озбиљност понуде.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 • Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:

– у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а

– у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ (кол.x јединична цена)

Датум                                                              Понуђач

_____________________________                          ________________________________

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација

 1. 8.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

Трошкови настали приликом припремања понуде бр. _________ од ____________ године у поступку јавне набавке мале вредности- услуге штампањаи дистрибуције часописа,ЈН бр.1 /2020, износе:

Врста трошкова

Износ трошкова у динарима без ПДВ-а

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Датум                                                              Понуђач

_____________________________                          ________________________________

Напомена:

 • Овај образац понуђач не мора да достави
 • Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
 • Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација

9.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                                     

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум                                                                              Понуђач

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности укоја је на снази у време подношења понуде.

         Датум                                                                         Понуђач

________________                                                    __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација

11.МОДЕЛ УГОВОРА

 

__________________________________________

(назив понуђача и седиште)

 

и

 

ДРУШТВО СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

Београд

МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ЧАСОПИСА

                                                                

                         (попунити све стране,потписати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Закључен између:

__________________________ кога заступа директор _______________________                                                 , у даљем тексту:ДАВАЛАЦ УСЛУГА ),матични број:_____________,ПИБ:______________,   број текућег рачуна: _____________________

И

Друштво Србије за борбу против рака , Београд, Пастерова 14, кога заступа Председник Друштва Србије против рака Проф. др. Даница Грујичић (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА )

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је наручилац сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије бр.124/12, 14/15, 68/15) на основу позива за подношење понуда   објављеног на порталу УЈН спровео   поступак јавне набавке мале вредности и да је после спроведеног поступка изабрао даваоца услуге штампања и дистрибуције 115.(мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК-спречити, открити, лечити“.

Члан 2.

2.1. ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да изврши услуге штампања и дистрибуције :

рб Назив услуге Бр.ком по броју часописа УКУПАН БРОЈ ЧАСОПИСА Бр.страна по ком. Цена по комаду      Укупно
1 услуге штампања и дистрибуције 115. (мартовског) броја часописа,116.(јунског) броја часописа, 117.(септембарског )броја часописа и 118.(децембарског)броја часописа за 2020.г.под називом „РАК- спречити, открити, лечити“ 000 20000 32+2 корице
ИЗНОС Пдв-а
Укупно са Пдв-ом

Саставни део овог уговора је понуда изабраног понуђача бр. __________ од________.године,која је заведена код НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА под бр. _______дана_____________.године.

Члан 3.

ЦЕНА

3.1. Цене добара су исказане у чл.2.Уговора и исте су фиксне у периоду важења Уговора.

Члан 4.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

4.1. Наручилац услуга се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од_______________дана , а у свему у складу са прихваћеном понудом.

Члан 5.

РОК ИСПОРУКЕ

 1. 1Давалац услуга се обавезује да добра која су предмет овог Уговора испоручи на локације које одреди наручилац услуга а у складу са спецификацијом наведеној конкурсној документацији.

5.2. Давалац услуга се обавезује на испоруку сукцесивних количина добара из члана 2. овог уговора изврши у року од _______ дана од дана пријема писаног захтева наручиоца наручиоца за испоруку , а у свему у складу са понудом и условима из конкурсне документације.

Члан 6.

УГОВОРНА КАЗНА

6.1 У случају прекорачења испоруке из члана 5. овог уговора, Давалац услуга ће бити у обавези да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу услуга на име уговорне казне 1 % од износа уговорене цене из члана 2. овог уговора, али не више од 10 %. У противном наручилац посла задржава право једностраног ракида предметног уговора.

Члан 7.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

7.1. Давалац услуга се обавезује да достави Наручиоцу услуга регистровану меницу   којом обезбеђује добро извршење посла(и уговореног рока испоруке).

7.3. Уколико добра не буду испоручена у складу са одредбама овог уговора или давалац услуга касни са испоруком дуже од 5 дана Наручилац услуга може уновчити гаранцију поднету од стране испоручиоца.

Члан 8.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

8.1.Записник о пријемудобара врши се у просторијама наручиоца посла у присуству даваоца услуга. Евентуална рекламација од стране наручиоца услуга на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена даваоцу услуга у року од 3 (три)дана од дана испоруке.

8.2. Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Давалац услуга , је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана, од дана достављања рекламације.

Члан 9.

ВИША СИЛА

9.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у

извршењу   уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више     силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од     24 (двадесетчетири) часа.

9.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,транспортне   несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврдјени     као виша сила.

Члан 10.

СПОРОВИ

10.1. УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору

решавају   споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност

суда у Београду.

Члан 11.

РАСКИД УГОВОРА

11.1.   Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

11.2.   Наручилац услуга има право да једнострано раскине уговор уколико Давалац услуга касни са испоруком дуже од 5 дана.

11.2.   У случају раскида уговора у смислу предходне тачке овог члана уговорне стране ће измирити све своје обавезе настале до дана раскида уговора.

11.3.   Уколико је до раскида овог уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга уговорна   страна има право на накнаду штете и измакле добити по опшим правилима облигационог права

11.4.   Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

Члан 12.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

12.1. Овај уговор се може изменити само писменим анексом, потписаним од стране

овлашћених лица уговорних страна

Члан 13.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

13.1. Овај уговор ступа на снагу даном достављања финансијске гаранције

Члан 14

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

14.1. На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима

14.2.Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка , од којих се свакој

уговорној страни уручују по 2 (два ) примерка.

14.3.Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1.   – Понуда даваоца услуга број ____ од ______.2020. године (код Наручиоца услуга , заведена под бр. _______од_____________. године).

Прилог бр. 2.   – Финансијске гаранције

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

           ДАВАЛАЦ УСЛУГА                                                                             ПРИМАЛАЦ УСЛУГА

Председник Друштва

Проф. Др Даница Грујичић

НАРУЧИЛАЦ

Друштво Србије за борбу против рака

Београд, Пастерова бр.14

Конкурсна документација

12. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници ( Сл. лист СРЈ бр. 46/96)

ДУЖНИК: ______________________________________________________

Седиште: _______________________________________________________

Матични број: ___________________________________________________

ПИБ: ___________________________________________________________

Текући рачун: ___________________________________________________

Код банке: ______________________________________________________

ИЗДАЈЕ

                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

                               ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: „Друштво Србије за борбу против рака“ , ул.Пастерова бр14 , Београд

Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________ на износ _____________________________ динара

(словима:_________________________________________) на име средства финансијског обезбеђења за добро извршење послапо основу уговора о јавној набавци услуга штампања и дистрибуције часописа, дел. број Дужника ______________ од ______________године, дел. број Корисника ______________ од ______________ године, који је закључен након спроведеног поступка јавне набавке услуга штампања, ЈН бр.1 /2020.

Овлашћујемо:„Друштво Србије за борбу против рака“ , ул.Пастерова бр.14 , Београд да горе наведену меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна Дужника.

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату – плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број ____________________ и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну/има уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за Дужника, 1 (један) за Корисника.

Датум издавања овлашћења                                                                                                                                                                              Дужник – издавалац менице

                                                                                                                                                                                             ____________________________

                                                                                                                                                                                                   Потпис овлашћеног лица