Друштво Србије за борбу против рака

ПРВА ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Редни број

Предмет набавке

Шифра из ОРН

Процењена вредност (динара без пдв-а)

Конто

Врста поступка

Оквирни датум

Напомена

Покретања поступка

Закључења уговора

Извршења уговора

I. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1

УСЛУГЕ

1

услуге штампања и дистрибуције часописа за 2020.г. под називом „РАК-спречити,открити, лечити“

79810000

619.800

5354

поступак јавне набавке мале вредности

фебруар 2020

март 2020

децембар 2020

ПОЗИЦИЈА СЕ УВЕЋАВА ЗА ИЗНОС ОД 87.800,00
Укупна вредност измењене услуге

619.800

I. УКУПНАВРЕДНОСТ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

1.072.000

У Београду, 18.03.2020. г.

Председник Друштва Србије против рака